Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie są załatwiane niezwłocznie, w terminach wskazanych w przepisach określających ustawowe zadania Izby oraz kompetencje jej poszczególnych organów.