Komunikat Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r. mogą zgłaszać swoją kandydaturę do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje składa się odrębnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje mogą składać radcowie prawni wpisani na listę radców prawnych OIRP Warszawa. Deklaracje należy składać do 9 grudnia 2021 r. do godziny 24:00.

Deklaracje można składać:
 • w aplikacji „System NPP”, za pośrednictwem dedykowanego formularza, dostępnego na stronie https://npp.kirp.pl/warszawa
 • w formie pisemnej lub dokumentowej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (plik do pobrania); w takim wypadku deklaracje należy złożyć w OIRP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl, albo
 • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
 • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

W celu złożenia deklaracji w Systemie NPP wymagana jest jednorazowa procedura rejestracji. Aby dokonać rejestracji należy przejść do odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Systemu NPP https://npp.kirp.pl/warszawa. Wymagane jest podanie danych: nr wpisu, adres email, jaki OIRP posiada do kontaktu z radcą prawnym oraz numeru pesel (nr pesel nie jest zapisywany, wymagany tylko do weryfikacji radcy).

Instrukcja korzystania z Systemu NPP została zamieszczona w załączeniu wraz z Regulaminem wyznaczania radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna w poszczególnych punktach będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów.

Radca prawny może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie na terenie okręgowej izby radców prawnych, w której jest wpisany na listę radców prawnych.

Radca prawny może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej tylko w jednym punkcie, o którym mowa w art. 4a ust. 7 ustawy, o której mowa w § 1, zwanym dalej „punktem”, z zastrzeżeniem ust. 3.

Radca prawny może zostać wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym punkcie pomimo tego, iż wcześniej został wyznaczony do udzielania tej pomocy w innym punkcie, gdy:

 1. jako jedyny zadeklarował udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w danym punkcie i żaden inny radca prawny nie zgłasza możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie;
 2. posiada uprawnienia mediatora, a w danym punkcie nie został zgłoszony inny radca prawny z uprawnieniami mediatora;
 3. jako jedyny zadeklarował specjalizację wymaganą w danym punkcie;
 4. wszyscy radcowie prawni, którzy zadeklarowali udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w danym punkcie, zostali wcześniej wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w innych punktach.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

 1. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
 2. któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny - przez okres roku od upływy terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
 3. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w§ 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego - przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
 4. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 5. który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania przeprowadzanego w dniu 10 grudnia 2021 roku.

W przypadku gdy radca prawny zadeklarował udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w więcej niż jednym punkcie i został wyznaczony do udzielania tej pomocy w jednym z tych punktów, nie bierze się go pod uwagę przy wyznaczaniu do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w pozostałych punktach, chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w § 2b ust. 3 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty zawrą stosowne umowy.

Deklaracje sporządzone błędnie, jak również, które wpłyną do OIRP w Warszawie po 9 grudnia 2021 roku, nie będą rozpatrywane.

Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej planowanych na obszarze właściwości OIRP w Warszawie wraz z liczbą radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramem działania tych punktów (plik do pobrania).