Nieodpłatna mediacja w nieodpłatnej pomocy prawnej - nabór radców prawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2020

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późń. zm.), Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej mediacji w nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej mediacji.

 

Mediatorem uprawnionym do przeprowadzenia mediacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej są radcowie prawni wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60) lub wpisani na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

 

W celu usprawnienia weryfikacji zgłoszeń zaleca się dokonanie zgłoszenia według wzoru, który znajduje się w linku (tutaj).

 

Deklaracje należy składać do 4 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Biura OIRP w Warszawie):

 

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl, albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo

 

W deklaracji należy wskazać powiat oraz ewentualnie miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), a także wskazać dane dotyczące listy mediatorów na którą wpisany jest radca prawny.

 

Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej planowanych na obszarze właściwości OIRP w Warszawie wraz z liczbą radców prawnych – mediatorów znajduje się w linku (tutaj).

 

O ile przedstawiony wykaz nie stanowi inaczej, przeprowadzenie mediacji następuje w ramach potrzeb zgłoszonych przez poszczególne powiaty, a nie poprzez stałe dyżury w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W przypadku gdy liczba radców prawnych – mediatorów deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania przeprowadzanego w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku.

 

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Data utworzenia:2020-11-17
Data publikacji:2020-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Milena Więckowska
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Więckowska
Liczba odwiedzin:4237