Nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2023

KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz uchwały Nr 203/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. mogą zgłaszać swoją kandydaturę do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Deklaracje składa się odrębnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Deklaracje należy składać do 10 grudnia 2023 r. do godziny 24:00:

1. w aplikacji „System NPP”, za pośrednictwem dedykowanego formularza, dostępnego na stronie https://npp.kirp.pl/warszawa

2. w formie pisemnej lub dokumentowej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (do pobrania TUTAJ);

w takim wypadku deklaracje należy złożyć w OIRP

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl, albo
 • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa (liczy się data wpływu), albo
 • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-16.00.

W celu złożenia deklaracji w Systemie NPP wymagana jest jednorazowa procedura rejestracji. Aby dokonać rejestracji, należy przejść do odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Systemu NPP https://npp.kirp.pl/warszawa Wymagane jest podanie danych: nr wpisu, adres email, jaki OIRP posiada do kontaktu z radcą prawnym oraz numeru pesel (nr pesel nie jest zapisywany, wymagany tylko do weryfikacji radcy).

Instrukcja korzystania z Systemu NPP została zamieszczona w załączeniu wraz z Regulaminem wyznaczania radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna w poszczególnych punktach będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów.

Radca prawny może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie na terenie okręgowej izby radców prawnych, w której jest wpisany na listę radców prawnych.

Radca prawny może być wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej tylko w jednym punkcie. Radca prawny może zostać wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wdanym punkcie pomimo tego, iż wcześniej został wyznaczony do udzielania tej pomocy w innym punkcie, gdy:

 1. jako jedyny zadeklarował udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w danym punkcie i żaden inny radca prawny nie zgłasza możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie;
 2. posiada uprawnienia mediatora, a w danym punkcie nie został zgłoszony inny radca prawny z uprawnieniami mediatora;
 3. jako jedyny zadeklarował specjalizację wymaganą w danym punkcie;
 4. wszyscy radcowie prawni, którzy zadeklarowali udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w danym punkcie, zostali wcześniej wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w innych punktach.

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

 1. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
 2. któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny - przez okres roku od upływy terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
 3. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w§ 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego - przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
 4. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 5. który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania przeprowadzanego w dniu 12 grudnia 2023 roku.

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty zawrą stosowne umowy.

Deklaracje sporządzone błędnie, jak również, które wpłyną do OIRP w Warszawie po 10 grudnia 2023 roku, nie będą rozpatrywane.

Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej planowanych na obszarze właściwości OIRP w Warszawie wraz z liczbą radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramem działania tych punktów, znajduje się w linku (TUTAJ).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Data utworzenia:2023-12-04
Data publikacji:2023-12-04
Osoba sporządzająca dokument:EM
Osoba wprowadzająca dokument:EM
Liczba odwiedzin:2856

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-12-04 17:15:46Ewelina MikaNabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej